Noziedzīga rīcība

Likumpārkāpums (latīņu delictum - pārkāpums, angļu valodas likumpārkāpums - nodarījums, nodarījums) ir indivīda antisociāla prettiesiska rīcība, kas izpaužas viņa nedarbos (darbībās vai bezdarbībā), kas kaitē gan atsevišķiem pilsoņiem, gan sabiedrībai kopumā. Jēdzienu "likumpārkāpumi" lieto kriminoloģijas, socioloģijas, pedagoģijas, psiholoģijas, sociālās pedagoģijas un citu zināšanu pārstāvji.

Saturs

  • 1 Pusaudžu likumpārkāpumi
  • 2 Kaitējuma nodarīšana
  • 3 Likumpārkāpumu veidi
  • 4 Literatūra

Pusaudžu likumpārkāpumi

Īpaša interese par zinātniskiem pētījumiem ir pusaudžu likumpārkāpumi. Jauniešu, kas jaunāki par vecumu, izdarīto noziegumu skaita pieaugums, smagu vardarbīgu noziegumu īpatsvara pieaugums to sastāvā rada draudus sabiedrībai. Pētījums ir veltīts deliktu cēloņiem, apstākļiem, kas veicina to izplatību jauniešu vidē, likumpārkāpēja (likumpārkāpēja) personības iezīmēm, viņa socializācijas specifikai, likumpārkāpēju subkultūrām, likumpārkāpumu novēršanai un novēršanai un vairākām citām problēmām.

Kaitējuma nodarīšana

Likumpārkāpēja nodarīts kaitējums ir saistīts ar personas, tās tiesību un brīvību, īpašuma, juridisko personu tiesību, citu sabiedrības un valsts interešu, kā arī valsts izveidotās tiesiskās kārtības aizskaršanu. Dažādi likumpārkāpumu veidi tiek pakļauti ne tikai sociālam nosodījumam. Valsts tos formalizē tiesiskumā, aprakstot tos raksturojošās pazīmes un nosakot tos kā nodarījumus, par kuriem likumdošanā ir noteikti dažādi atbildības veidi..

Likumpārkāpēja izdarītie akti var būt civiltiesiski nodarīti zaudējumi: nodarīt personai vai organizācijai mantisku kaitējumu, nodarīt morālu kaitējumu indivīdam, diskreditēt personas vai juridiskas personas reputāciju utt. Personas, kuras tās pastrādā, ir pakļautas civiltiesiskajai atbildībai..

Noziedzīga rīcība

Likumpārkāpēji ietver administratīvos pārkāpumus, kas izteikti, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, sīko huligānismu (nežēlīga valoda, neķītra valoda sabiedriskās vietās, pilsoņu aizskaroša aizskaršana un citas līdzīgas darbības, kas pārkāpj sabiedrisko kārtību un pilsoņu mieru). Alkoholisko dzērienu dzeršana uz ielām, stadionos, laukumos, parkos, visu veidu sabiedriskajā transportā un citās sabiedriskās vietās arī tiek uzskatīta par administratīvo pārkāpumu; parādīšanās publiskās vietās dzērumā, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrības morāli; nepilngadīgā nogādāšana vecāku vai citu personu reibuma stāvoklī. Administratīvā atbildība ir saistīta arī ar tādiem pārkāpumiem kā prostitūcija, pornogrāfisku materiālu vai priekšmetu izplatīšana utt., Kuru saraksts likumdošanas aktos par administratīvajiem pārkāpumiem ir diezgan plašs..

Disciplinārpārkāpums kā likumpārkāpumu veids ir nelikumīga, vainīga darbinieka darba pienākumu nepildīšana vai nepareiza izpilde. Disciplinārs pārkāpums (kavējumi bez pamatota iemesla, kavējumi bez pamatota iemesla studentu mācībām, parādīšanās darbā alkohola, narkotisko vai toksisko reibumu stāvoklī, alkohola lietošana, narkotisko vai toksisko vielu lietošana darba vietā un darba laikā, darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana utt..) paredz disciplināru atbildību, kas paredzēta darba likumdošanā.

Īpašu sociālo bīstamību šāda veida likumpārkāpumu rīcība rada kā noziegumu. Noziegumi ir tikai tās sociāli bīstamās darbības, kuras paredz krimināllikums un kuras ir aizliegtas, draudot sodam. Tie ietver zādzības un slepkavības, automašīnu zādzības un vandālismu (struktūru apgānīšana un īpašuma bojāšana), terorismu un izvarošanu, krāpšanu un nelegālu narkotiku un psihotropo vielu tirdzniecību. Šie un daudzi citi noziegumi paredz smagākos valsts piespiešanas pasākumus - sodu un citus kriminālatbildības pasākumus (sabiedriskais darbs, naudas sods, arests, ieslodzījums utt.), Kas tiek piemēroti personām, kuras sasniegušas kriminālatbildības vecumu: 16 gadus, un par dažiem noziegumiem - 14 gadus vecs. To personu izdarīšana, kuras par noziegumiem atzīst personas, kuras nav sasniegušas kriminālatbildību, ietver ietekmes pasākumu piemērošanu, kam ir izglītojošs raksturs (rājiens vai bargs rājiens, ievietošana speciālā izglītības iestādē utt.).

Dažreiz likumpārkāpumu uzvedība tiek sajaukta ar novirzes uzvedību. Patiesībā šie jēdzieni nav vienādi. Tie ir saistīti viens ar otru kā suga un ģints, daļa un veselums. Visa likumpārkāpumu izturēšanās ir novirzoša, taču ne visu novirzošo rīcību var attiecināt uz likumpārkāpumu. Deviantas uzvedības atzīšana par likumpārkāpumu vienmēr ir saistīta ar valsts rīcību tās struktūru personā, kuras ir pilnvarotas pieņemt tiesību normas, kas šo vai citu darbību nostiprina likumdošanā. Valsts nododot likumpārkāpumu uzvedību to darbību kategorijai, kas nav nodarījumi, tā tiek novirzīta, sociāli neitrāla vai pat sociāli apstiprināta. Piemēram, ceptas maizes, miltu, graudaugu un citu pārtikas produktu barošana mājlopiem un mājputniem, kas iepirkti veikalos līdz 1994. gada martam, atkarībā no apstākļiem Baltkrievijā tika atzīti par administratīvu pārkāpumu vai noziegumu, un pēc tam kļuva par morāli nosodītu novirzošu vai sociāli neitrālu rīcību. Komerciālā starpniecība, kas atzīta par noziegumu saskaņā ar Baltkrievijas Republikas 1960. gada kriminālkodeksu, kopš 1991. gada novembra ir zaudējusi likumpārkāpumu raksturu un līdz ar tirgus attiecību attīstību ir kļuvusi par uzvedības normu uzņēmējdarbības jomā..

Uzrakstiet pārskatu par pārkāpumiem

Literatūra

  • Zmanovskaja E.V. Deviantoloģija. Deviantās uzvedības psiholoģija. - M.: Akadēmija, 2004. - 288 lpp. - ISBN 5-7695-1782-4.

: nepareizs vai trūkst attēla

Lai uzlabotu šo rakstu, ir vēlams? :
  • Atrodiet un zemsvītras piezīmes uz neatkarīgiem autoritatīviem avotiem, kas atbalsta rakstīto. C: Wikipedia: Raksti bez avotiem (tips: nav norādīts)

Izraksts, kas raksturo likumpārkāpumu

"Jūsu pašu fanātisms jums ir dārgs, jūs nevēlaties atvainoties," turpināja kapteinis, "bet mums, veciem vīriem, kad mēs izaugām, pēc Dieva vēlēšanās, viņi tiks ievesti pulkā mirt, tāpēc pulka gods mums ir dārgs, un Bogdanych to zina. Ak, cik dārgais, tēv! Un tas nav labi, nav labi! Apvainojies tur vai nē, bet es vienmēr teikšu taisnību dzemdē. Nav labi!
Un štāba kapteinis piecēlās un novērsās no Rostovas.
- Pg'avda, neņem to! - kliedza, uzlecot augšā, Deņisovs. - Nu, Gostovs! Nu labi!
Rostovs, nosarka un nobālēja, vispirms paskatījās uz vienu, tad uz citu virsnieku.
- Nē, kungi, nē... jūs nedomājat... es ļoti daudz saprotu, jums nevajadzētu tā domāt par mani... es... man... es esmu par pulka godu. Es to parādīšu praksē, un man banera gods... labi, tas viss ir vienāds, taisnība, tā ir mana vaina. - asaras stāvēja viņa acīs. - Esmu vainīgs, esmu vainīgs visapkārt!... Nu, ko vēl tu vēlies?...
"Tas viss, skaitiet," kapteinis iekliedzās, pagriezies, ar lielu roku iesitot viņam uz pleca.
- Es jums saku, - kliedza Deņisovs, - viņš ir jauks puisis.
- Tas ir labāk, grāf, - kapteinis atkārtoja štābu, it kā viņa atzinības dēļ viņš sāktu viņu saukt par titulu. - Ej un atvainojies, jūsu ekselence, jā ar.
"Kungi, es darīšu visu, neviens no manis nedzirdēs ne vārda," Rostovs lūdzošā balsī sacīja, "bet es nevaru atvainoties, Dievs, es nevaru, kā jūs vēlaties! Kā es atvainojos, tāpat kā mazais, lūgšu piedošanu?
Deņisovs iesmējās.
- Tev ir sliktāk. Bogdanych ir atriebīgs, samaksājiet par savu spītību, - teica Kirstena.
- Dievs, nevis spītība! Es nevaru jums aprakstīt, kāda sajūta, es nevaru...
- Nu, jūsu griba, - sacīja štāba kapteinis. - Nu, kur ir šis nelietis? - viņš jautāja Deņisovam.
"Viņš teica, ka viņš ir slims, viņam pavēlēja izslēgt štāba priekšnieku ar pg'ikaz," sacīja Deņisovs..
- Šī ir slimība, pretējā gadījumā to nevar izskaidrot, - sacīja štāba kapteinis.
- Nu, tur nav slimību, bet nepievērs manu uzmanību - es nogalināšu! - Deņisovs asiņaini iesaucās.
Istabā ienāca Žerkovs.
- Kā tev iet? - pēkšņi virsnieki vērsās pie ienācēja.
- Pārgājiens, kungi. Magone padevās gūstā un ar armiju pilnībā.
- Tu melo!
- Pats to redzēju.
- Kā? Vai tu redzēji magoni dzīvu? ar rokām, ar kājām?
- Pārgājiens! Pārgājiens! Dodiet viņam pudeli par šādām ziņām. Kā tu tur nokļuvi?
- Viņi sūtīja viņu atpakaļ pulkā, velna, Maka labā. Austrijas ģenerālis sūdzējās. Es apsveicu viņu ar Mac ierašanos... Ko tu, Rostov, it kā no vannas?
- Lūk, brāli, mums otrā dienā ir tāda putra.
Pulka adjutants ienāca un apstiprināja Žerkova atnestās ziņas. Tika pavēlēts runāt rīt.
- Pārgājiens, kungi!
- Nu, paldies Dievam, mēs sēdējām pārāk ilgi.


Kutuzovs atkāpās uz Vīni, sagraujot aiz viņa esošos tiltus upēs Inn (Braunau) un Traun (Lincā). 23. oktobrī krievu karaspēks šķērsoja Ens upi. Krievijas rati, artilērija un karaspēka kolonnas dienas vidū stiepās caur Ennsas pilsētu, šajā un tilta otrā pusē..
Diena bija silta, rudenīga un lietaina. Plašā perspektīva, kas paveras no margrietiņas, kur stāvēja krievu baterijas, aizsargājot tiltu, pēc tam pēkšņi pārklāts ar slīpa lietus muslīna aizkaru, pēc tam pēkšņi paplašinājās, un saules gaismā tālu un skaidri objekti kļuva redzami, it kā pārklāti ar laku. Pilsētu varēja redzēt zem kājām ar baltām mājām un sarkaniem jumtiem, katedrāli un tiltu, no kuriem abās pusēs, drūzmējoties, izlēja krievu karaspēka masas. Donavas pagriezienā varēja redzēt kuģus, salu un pili ar parku, ko ieskauj Ensas ietekas Donavā ūdeņi, bija redzams Donavas kreisais akmeņainais un priedēm klātais krasts ar noslēpumainu zaļo virsotņu un zilganu aizu attālumu. Klostera torņi bija redzami, kas izvirzījās aiz priedes, šķietami neskarta, mežonīga meža; tālu priekšā kalnā, otrpus Ens, bija redzamas ienaidnieka patruļas.
Starp lielgabaliem, augstumā, stāvēja priekšā arjē-apsardzes komandieris ģenerālis ar svītas virsnieku, caur skursteni izpētot reljefu. Nedaudz aiz muguras Nesvitskis sēdēja uz ieroča bagāžnieka, kuru no virspavēlnieka nosūtīja uz arierguard.
Nesvitski pavadošais kazaks nodeva maku un kolbu, un Nesvitskis cienāja virsniekus ar pīrāgiem un īstu doppelkümelu. Virsnieki viņu ar prieku ielenca, daži uz ceļiem, citi turku valodā sēdēja uz slapjās zāles.
- Jā, šis Austrijas princis nebija muļķis, kurš šeit uzcēla pili. Jauka vieta. Ko jūs neēdat, kungi? - teica Nesvitskis.
- Es pazemīgi pateicos jums, princi, - atbildēja viens no virsniekiem, ar prieku runājot ar tik nozīmīgu štāba ierēdni. - Skaista vieta. Mēs pabraucām garām pašam parkam, redzējām divus briežus un cik brīnišķīga māja!
- Skaties, princi, - sacīja cits, kurš ļoti vēlējās paņemt vēl vienu pīrāgu, bet kaunējās un tāpēc izlikās, ka lūkojas apkārtnē, - lūk, mūsu kājnieki jau ir tur nokļuvuši. Turpat, pļavā, aiz ciemata, trīs kaut ko velk..Viņi iekļūs šajā pilī, - viņš ar redzamu apstiprinājumu teica..
- Un tad, un tad, - sacīja Nesvitskis. - Nē, bet ko es vēlos, - viņš piebilda, košļājot pīrāgu skaistajā slapjā mutē, - ir tikt tur pāri..
Viņš norādīja uz klosteri ar torņiem kalnā. Viņš pasmaidīja, acis sašaurinājās un mirdzēja.
- Bet tas būtu jauki, kungi!
Virsnieki smējās.
- Ja nu vienīgi, lai nobiedētu šīs mūķenes. Itāļi saka, ka ir jauni. Patiešām, es atdotu piecus gadus no savas dzīves!
"Galu galā viņiem ir garlaicīgi," smejoties sacīja drosmīgākais virsnieks..
Tikmēr svītas virsnieks, stāvēdams priekšā, kaut ko norādīja ģenerālim; ģenerālis paskatījās caur teleskopu.
- Nu, tā ir, tā ir, - ģenerālis dusmīgi sacīja, nolaižot uztvērēju no acīm un paraustot plecus, - tā tas ir, viņi sāks sist pretī pārejai. Un kāpēc viņi tur kavējas?
Otrā pusē ienaidnieks un viņa baterija bija redzami ar vienkāršu aci, no kuras parādījās pienaini balti dūmi. Pēc dūmiem atskanēja tālmetiens, un bija skaidrs, kā mūsu karaspēks steidzās uz pārejas.
Nesvitskis elsodams piecēlās un, smaidīdams, devās augšā pie ģenerāļa.
- Vai jūs vēlētos uzkodas savai ekselencei? - viņš teica.
- Tā nav laba lieta, - sacīja ģenerālis, neatbildot viņam, - mūsu.
- Vai man nevajadzētu iet, jūsu ekselence? - teica Nesvitskis.
- Jā, ej, lūdzu, - lūdzu ģenerālis, detalizēti atkārtojot jau pasūtīto, - un pavēli husāriem pāriet pēdējam un aizdedzināt tiltu, kā es pavēlēju, lai uz tilta degošos materiālus tomēr pārbaudītu..

Pārkāpumu uzvedības wikipedia

Wikimedia Foundation. 2010. gads.

  • Agamia
  • Krievijas eskadra (1920. – 1924.)

Skatiet, kas ir "pārkāpums" citās vārdnīcās:

Noziedzīga rīcība - (lat. - pārkāpums) - cilvēku rīcība, kas ir pretrunā ar sabiedriskās dzīves likumīgajiem pamatiem un pārkāpj tos, pretēji esošajiem tiesību aktiem. Tā rīkojas likumpārkāpējs un noziedznieks. Likumpārkāpējs ir noziedznieks. Nelikumīga situācija -...... garīgās kultūras pamati (skolotāja enciklopēdiskā vārdnīca)

Noziedzīga rīcība - novirzoša izturēšanās tās galējās formās ir noziedzīgs nodarījums. Parasti sākas ar kavējumiem un pievienošanos asociālai grupai. Pēc tam seko sīkais huligānisms, ņirgāšanās par jaunākiem, vājiem utt.... Psiholoģijas un pedagoģijas enciklopēdija

NELIKUMĪGA UZVEDĪBA - (no lat. Delinquens likumpārkāpēja) novirzoša uzvedība, kas galējās izpausmēs ir noziedzīgs nodarījums... Karjeras orientācijas un psiholoģiskā atbalsta vārdnīca

LIKUMĪGA UZVEDĪBA - ir viena no deviantās uzvedības formām, kas ietver personas darbības un darbus, kas pārkāpj tiesību normas un ir pretlikumīgi pēc būtības. Kā D.p. var apsvērt jaunās paaudzes noziedzīgo, noziedzīgo rīcību... Nepilngadīgo pētījumu terminoloģiskā vārdnīca

NELIKUMĪGA UZVEDĪBA - (no lat. Delictum offense, angļu delinqvency offense, offense) indivīda antisociāla prettiesiska rīcība, kas ietverta viņa darbībās (darbībās vai bezdarbībā), kas kaitē gan atsevišķiem pilsoņiem, gan sabiedrībai... Socioloģija: Enciklopēdija

Uzvedība - darbību, darbību kopums, ko indivīds veic mijiedarbībā ar apkārtējo vidi, ko veic ar ārēju (kustīgu) un iekšēju (garīgu) darbību. Psihiatrijā P. agresīvs, maldīgs, novirzošs ir svarīgs...... Psihiatrisko terminu skaidrojošā vārdnīca

Deviantā UZDEVĪBA - indivīdu un grupu sociālās darbības, kas neiederas civilizētas kopienas normatīvo vērtību stereotipu rāmjos. Ir trīs galvenie O. lpp. - novirzošs, likumpārkāpējs un noziedzīgs. Deviantā uzvedība izpaužas...... Eirāzijas gudrība no A līdz Z. Paskaidrojošā vārdnīca

NEVĒLĪGA UZVEDĪBA - skatiet novirzošo uzvedību. Filozofiskā enciklopēdiskā vārdnīca. M.: Padomju enciklopēdija. Č. rediģēja L.F.Iliichev, P.N. Fedosejevs, S.M. Kovalyov, V.G. Panov. 1983. DEVIANTĀ UZVEDĪBA... Filozofiskā enciklopēdija

Deviantā uzvedība ir kolektīvs termins, kas ietver trīs formas: deviantas, likumpārkāpēju un noziedzīgas uzvedības... Socioloģija: vārdnīca

Reakcijas - psihiatrijā: patoloģiskas izmaiņas garīgajā darbībā, reaģējot uz traumu vai nelabvēlīgu dzīves situāciju. Konstitucionālās noslieces faktoriem, iezīmēm ir liela nozīme to rašanās procesā...... Psihiatrisko terminu skaidrojošā vārdnīca

Noziedzīga rīcība

Noziedzīga rīcība ir asociāla, prettiesiska rīcība, kas izpaužas tādās darbībās, kas kaitē sabiedrībai, apdraud citu cilvēku dzīvi un vispārējo sabiedrisko kārtību un tiek uzskatītas par kriminālatbildību. Tas nāk no latīņu valodas "delictum", kas tulko kā "nepareiza rīcība". Šis jēdziens nosaka šīs uzvedības nozīmi, tas ir, likumpārkāpums ir uzvedība, kas apzīmē nodarījumu pret sabiedrību, pret sociālajām normām un noteikumiem. Šīs uzvedības izpētei ir iesaistītas dažādas zinātnes, galvenokārt sociālās zinātnes, jo, pirmkārt, tā izpaužas pārkāpumos, kas ietekmē personas vidi, un kopumā sabiedriskajā kārtībā negatīvi cīnās, un valsts tiek veidota no katra cilvēka, tāpēc ļoti ir svarīgi ievērot kārtību, šim nolūkam tiek izmantotas likumpārkāpumu novēršanas metodes.

Noziedzīgai un noziedzīgai rīcībai ir savstarpēja saikne, precīzāk, noziedzīga ir likumpārkāpuma forma, un vairumā gadījumu pret šādu likumpārkāpēju tiek ierosināta krimināllieta.

Noziedzīga rīcība, kas tieši vērsta uz valsts normu un likumu pārkāpšanu. Pārsvarā likumpārkāpējs tiek uzskatīts par noziedzīgu pusaudzi, un, sasniedzot pilngadību, viņu sauc par asociālu personību. Noziedzīga rīcība var izpausties kā nelieli pārkāpumi, tad to sauc par antisociālu. Kad pārkāpumi sasniedz noziedzīga nodarījuma līmeni, tas tiek uzskatīts par noziedzīgu. Ne visa novirzošā uzvedība nav likumpārkāpēja, bet visas likumpārkāpuma izpausmes ir novirzes. Vecākā paaudze uzskata, ka mūsdienu pasaulē visi pusaudži un jaunieši ir noziedznieki, un viņiem bieži tiek piedēvēti dažāda veida pārkāpumi. Bet viņi nesaprot, ka pastāv liela atšķirība starp jauniešiem, kuri tikai ilgi staigā, skaļi klausās mūziku, tērpjas ekstravaganti, ir bezgaumīgi grims, frizūra, un tiem, kas brīvo laiku pavada, dzerot alkoholu, huligānisku rīcību, likumpārkāpumus, bezšķirīgu seksu un saziņu ar izmantojot neķītru valodu.

Likumpārkāpums ir uzvedība, kurai piemīt vairākas pazīmes. Tas ir īpašs ar to, ka nav skaidras robežas, kur sākas pārkāpums. Piemēram, pieaugušais, kurš izvairās no nodokļiem, melo valsts darbiniekiem, ir arī nelikumīgs, taču neviens viņu nesauc par likumpārkāpēju. Otra likumpārkāpumu iezīme ir visstingrākais likumu, tiesību normu un disciplināro noteikumu regulējums. Trešā iezīme ir tāda, ka visu veidu novirzes tiek uzskatītas par visnopietnākajām, jo ​​tā kļūst par sabiedriskās kārtības apdraudējumu. Un vēl viena likumpārkāpēju uzvedības iezīme ir tā, ka tā vienmēr nozīmē konfliktu starp vienu personu vai likumpārkāpēju grupu un pārējo sabiedrību, konkrētāk, starp individuālajām interesēm un centieniem, kā arī sabiedrības virzību..

Noziedzīga un novirzoša uzvedība

Noziedzīga un novirzoša uzvedība raksturo uzvedību, kas ir pretrunā ar sabiedrības noteikumiem, un starp tām pastāv atšķirības. Deviant ir relatīvs, attiecas tikai uz vienas grupas kultūras normām, un likumpārkāpumu izturēšanās ir absolūta attiecībā pret valsts normām.

Piemēram, laupīšana uz ielas tiek uzskatīta par ienākumu formu, un saskaņā ar likumu šāda darbība tiek uzskatīta par noziegumu, pat ja tai bija cēla nozīme, un tas nenozīmē novirzi. Deviantā uzvedība ir deviantiska, tā raksturo darbības, kas ir pretrunā cerībām, oficiāli noteiktajiem noteikumiem un dominē sociālajā grupā, kurā atrodas persona.

Likumpārkāpumi ir uzvedība, kas tiek uzskatīta par sociāli novirzītu; tā attiecas uz nelikumīgām darbībām, kas apdraud indivīdu dzīvi un sociālo labklājību. Šādus nelikumīgus nodarījumus sauc par deliktu, un pats likumpārkāpējs tiek saukts par likumpārkāpēju. Viņa uzvedību var regulēt likumi, disciplīnas noteikumi un sociālās normas. Bieži vien šī kontrole izraisa vēl lielāku pretestību. Tāpēc neatkarīgi no tā, cik sabiedrība cenšas sodīt likumpārkāpējus, viņš vienmēr darīs to, ko vēlas, līdz pēdējam. Viņa rīcību izskaidro iekšēja konflikta esamība starp personīgajām vēlmēm un sabiedrības centieniem un prasībām..

Noziedzīgā uzvedībā pieļaujamais ir likums, deviantā - sabiedrības standarti un normas, un, lai sasniegtu vēlamo, viņi var izmantot visdažādākos līdzekļus. No šādām personībām nākotnē pieaug noziedznieki vai likumpārkāpēji, kuriem pastāvīgi ir problēmas ar noziedzību..

Pusaudžu likumpārkāpumi

Nepilngadīgo likumpārkāpumi notiek viena pieredzējuša drauga vai pusaudžu grupas ietekmē, kuri pat nav antisociāli, bet kuriem ir slikti ieradumi. Uzņēmums, kurā pusaudži nenodarbojas ar nopietnu uzņēmējdarbību, sportu, mākslu vai cītīgu nodarbību izpēti, ir aizņemts tikai ar filmu skatīšanos, to apspriešanu, apmeklēšanu veikalos, tirdzniecības centros, un gadās, ka viņiem kļūst garlaicīgi un viņi meklē vairāk interesanta aktivitāte, kas apvienoja viņu uzņēmumu, taču viņi nevar iedomāties, ka tas varētu būt, piemēram, sports. Garlaicības un dīkstāves dēļ viņi sāk redzēt izeju alkoholā, narkotikās, kas kopumā rada likumpārkāpumu. Bet, protams, ne visi pusaudži ir likumpārkāpēji. Ir tādi, kurus tas nemaz neinteresē un šādas darbības nevilina. Daudz kas ir atkarīgs no temperamenta, akcentācijas, individuālajām rakstura īpašībām, kas var būt priekšnoteikums likumpārkāpumu rašanās gadījumam. Būtībā avantūrisms un agresivitāte, holērisks temperaments, morālās apziņas specifika veicina likumpārkāpumu attīstību. Šādiem pusaudžiem ir īpaši psihes darbības mehānismi, un tāpēc tos var iedalīt trīs grupās. Dažiem no viņiem, kurus var saukt par grēku nožēlu, ir primitīvas antisociālas vajadzības un noteikti morāles likumi. Šīs vajadzības ir ļoti spēcīgas, un viņu spiediena dēļ iekšējais konflikts tiek pozitīvi atrisināts viņu virzienā, un morālais līmenis pazeminās. Bet pēc izdarītā sirdsapziņa viņus mocīs.

Cita pusaudžu grupa, tie ir tie, kuriem nav iekšēja konflikta, nenožēlo savus darbus un sirdsapziņa nemoka. Viņiem nav iekšēju morālu ierobežojumu, tāpēc pie katras iespējas viņi iemieso savas vēlmes un asociālās vajadzības dzīvē, un bieži vien viņu veiktās darbības šķērso sociāli pieņemamu normu robežu, kuru dēļ viņi jau tiek noraidīti no sabiedrības. Bieži vien šādi pusaudži darbojas grupā, un viņiem ir līderis, kurš bieži vien pats neveic zvērību, bet tikai vada to, kas jādara citiem..

Trešās grupas nepilngadīgo likumpārkāpumi ir visbīstamākie. Viņi absolūti apzināti iebilst pret sabiedrības morāles standartiem. Viņu uzskati ir ciniski un viņu vajadzības ir ļoti spēcīgas. Viņi viegli pārkāpj atļautā robežas, vienkārši tos neredz un izdara noziegumu.

Tiek uzskatīts, ka sociāli ekonomiskie iemesli pusaudžu likumpārkāpumiem ir ļoti nozīmīgi. Sabiedriskās kultūras iznīcināšana un garīgo vērtību, ētikas un estētikas normu pārvietošana otrajā plānā, ekonomikas un finanšu problēmas valstī, ēnu ekonomikas attīstība, nelegāls bizness, iedzīvotāju migrācija, tādu materiālu izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, kas satur vardarbību, cietsirdību, pornogrāfiju, greznību. Pusaudži ir ļoti uzņēmīgi pret jebkādu faktoru un informācijas ietekmi, taču, ja viņiem šī informācija tiek dota tādā gaismā, kas aizrauj viņu apziņu un psihi, viņi visā iedziļinās un ar lielu interesi absorbē šos kairinātājus. Viņi arī redz noteiktu iluzoru sabiedrības ideoloģiju, uzskata to par pareizu un aizņemas savā dzīvē. Šī konkrētā ideoloģija iedrošina un pat attaisno noziedzīgo dzīvesveidu. Tāpēc, izdarījis noziegumu, pusaudzis jūtas aizsargāts, viņš domā, ka viņam ir attaisnojums un noliedz savu atbildību par izdarīto, jo viņam nav palikuši psiholoģiski vai morāli šķēršļi, viņš jutās rīcības brīvībā, kad kādā filmā vai programmā redzēja šo noziegumu pamatots.

Pusaudžu likumpārkāpumu cēloņi ir arī ģimenes attiecībās. Šādu uzvedību var izraisīt attiecības ar vecākiem vai drīzāk neadekvātas, sliktas attiecības. Pusaudzis, strīda dēļ mājā, var aizbēgt no tā, izlaist skolu, kauties, izdarīt huligānisku darbību. Un tieši visas visnopietnākās darbības izraisa nevis banda, kurā ietilpst indivīds un viņu vērtības, bet tieši viņa mājas pārpratums. Dažreiz pirms bēgšanas notiek ne tik atklāts konflikts, cik tieši pretēji vecāku vienaldzīgā un vienaldzīgā izturēšanās pusaudža dzīvē.

Pusaudžiem ļoti patīk uzmanība, viņi ir no tās atkarīgi, un vienaldzības izpausme pret viņiem no tuviniekiem viņiem kļūst ļoti sāpīga un nepanesama. Ja zem viena mājas jumta ir divas paaudzes, un viņi izliekas, ka viens otru nepamana, bet tikai sadzīvo, ne viens otru atbalstot un nepalīdzot, ne sniedzot emocionālu siltumu un mīlestību, tad agri vai vēlu šajā situācijā vajadzētu sagaidīt konfliktu. mājas. Tā vai citādi ir kā laika bumba, kādam ir jāsprāgst, un, ja šajā ģimenē ir bērns, tad visticamāk, ka atbildība par to būs viņam, tāpat kā visjutīgākajam un iespaidīgākajam no visiem kopā dzīvojošajiem. Tad bērns sāk meklēt patvērumu sev tur, kur viņu pieņems, bieži iekrītot tajās grupās, kuras vajadzētu apiet, bet tieši viņi piedāvā tādas lietas, no kurām viņš vienkārši nevar atteikties, un tieši tas ļauj aizmirst par visu slikto, par viss, kas bija mājās, un tas izrādās tieši tas, kas jums nepieciešams. Protams, tas attiecas uz narkotikām vai alkoholu. Un pusaudzis no šī brīža pārtrauc visas ģimenes attiecības, garīgās saites un uzskata savu ģimeni par jauniem draugiem, ar kuriem viņam ir tik jautri un ar kuriem viņš var izdarīt tik drosmīgus darbus, ka nekad nav uzdrīkstējies un izjūt gandarījumu par to (vandālisms, huligānisms)... Pēc dažu sociologu domām, tieši turīgās ģimenēs tiek novērotas līdzīgas problēmas. Ģimenēs, kur cilvēki koncentrējas uz naudas pelnīšanu, un bērns piedzima, lai tad, kad viņi vairs nevarētu, viņš turpinātu nopelnīt. Šādās ģimenēs nav attiecību, viņi nekomunicē un neuztver tās tā, lai tām tā būtu, ka tādas bija un būs. Tā ir moderna tendence, un tā vairāk vērojama Rietumu valstīs. Ja ģimenes apstākļi ir nelabvēlīgi un pusaudži noliedz vispārpieņemtas saziņas un uzvedības normas, viņi tiek pakļauti noziedzīgai ietekmei.

Viens no svarīgākajiem likumpārkāpumu cēloņiem ir nepietiekami attīstīta vai sagrozīta morālā apziņa. Kādreiz sajutuši vajadzību pēc alkohola vai seksa un apmierinājuši savu vēlmi, viņi to sāk ļoti bieži un pārmērīgi daudz. Un šo vajadzību nožēlojamība un neizlēmība to apmierināšanas veidos kļūst arī par iemeslu tam, ka paziņu un draugu loks, ar kuriem viņi iepriekš sazinājās, ir ļoti šaurs, pat tie, kas bija tuvi un kaimiņi, nevēlas ar viņiem vairāk saistīties. Bet parādās jauni draugi, ar kuriem kopā sanākšanas laikā viņiem ir kopīga spēle. Viņiem nav sociāli apstiprinātu interešu, aktivitāšu, viņi neapmeklē klubus un sporta sekcijas. Pat viņu klasesbiedri nesazinās ar katru no šādiem uzņēmumiem, un viņiem ir jāveidojas bandās no sabiedrības putekļiem..

Bieži tieksme uz likumpārkāpumiem rodas, ja pusaudzi nepieņem ne mājās, ne skolā. Lai arī pusaudži nekad neizrāda, patiesībā skolotāju viedoklis viņiem ir ļoti svarīgs, viņi viņus uztver kā nozīmīgus mīļos, it īpaši tos, kuriem viņi patiešām patīk, un, kad viņi nesaņem atsauksmes un atbalstu, sākumā viņi jūtas skumji, bet tad seko reakcija dusmas un šīs dusmas noved pie agresīvām darbībām.

Liels brīvā laika daudzums var būt likumpārkāpumu cēlonis. Tā kā lielākajai daļai potenciālo likumpārkāpēju nepatīk mācīties, viņi nenodarbojas ar vaļaspriekiem, viņu brīvais laiks ir primitīvs un vienmuļš. Viņus var aizņemt jauna, vienkārša informācija, kuru nav nepieciešams intelektuāli apstrādāt, un šīs informācijas nodošana vienaudžiem. Tukšas runas par neko, bez mērķa staigāšana pa tirdzniecības centriem, televizora skatīšanās ir pirmie soļi personības degradācijas virzienā, pēc tam - alkoholiskie dzērieni, azartspēles, narkotikas, toksiskās vielas un citi, kas sniedz iespēju piedzīvot jaunu iespaidu..

Pastāv viedoklis, ka tikai ekstroverti kļūst par likumpārkāpējiem, viņi ir orientēti uz ārējo vidi un cilvēkiem, jo ​​viņiem ir vieglāk pievienoties grupām. Bet ir arī introverti, viņi rīkojas paši, tādējādi atrisinot savus iekšējos konfliktus..

Pusaudžu attīstība notiek ļoti intensīvi un ātri, un savlaicīgi jāveic likumpārkāpumu novēršana, lai novērstu asociālu personības tieksmju veidošanos. Veicot profilaktisko darbu, pusaudžiem ir svarīgi iemācīt uzvedības psiho-higiēniskās prasības, spēju izdarīt pareizo izvēli, lai sasniegtu sociāli kompetenta cilvēka stāvokli. Nekontrolēta deviantā uzvedība ir likumpārkāpēja, ir cilvēks, kurš nav spējīgs veikt pašregulāciju. Ir ļoti svarīgi sākt pusaudžu personiskā un sociālā brieduma veidošanos ar pozitīva pašvērtējuma attīstību, sevis pieņemšanu pozitīvā gaismā, kritiskās domāšanas spējas attīstību, spēju izvirzīt sabiedrībai svarīgus mērķus un atbildību par saviem vārdiem un rīcību. Lai pusaudzis iemācītos pieņemt adekvātus lēmumus un izdarīt pareizo izvēli, viņam jāiemācās kontrolēt emocijas, stresu, agresiju, savu stāvokli, trauksmi. Iemācieties konfliktus risināt kulturālā veidā, neapvainojot un nekaitējot ienaidniekam. Uzziniet, kā izturēties negatīvas kritikas gadījumā, zināt adekvātus pašaizsardzības veidus. Lai varētu pateikt sev “nē”, pretoties sliktiem ieradumiem un iemācīties cienīt savu ķermeni un vadīt veselīgu dzīvesveidu.

Vispārīgi runājot, profilakse ir sabiedrisko, valsts, sociālo, medicīnisko, psiholoģisko un izglītojošo darbību sistēma, kas vērsta uz profilaksi, galveno iemeslu un apstākļu neitralizēšanu, kas pusaudžā izraisa sociālo noviržu izpausmi..

Likumpārkāpumu novēršana būs patiešām efektīva, ja to piemēros, pamatojoties uz: labu akadēmisko sniegumu skolā, emocionāli pozitīvu un apmierinošu skolēnu attiecību sistēmu ar citiem, galvenokārt tuvākajiem un radiniekiem, un svarīga sastāvdaļa ir arī psiholoģiskā aizsardzība. Atbilstība visiem nepieciešamajiem nosacījumiem nodrošinās personības harmonisku attīstību un samazinās likumpārkāpumu rašanos.

Ir arī trīs pieejas likumpārkāpumu novēršanai. Saskaņā ar pirmo tiek novērsta noviržu veidošanās psihofiziskajā attīstībā. Otrkārt, tiek novērsta attīstības noviržu pāreja hroniskākās formās. Trešā pieeja ir deviantu cilvēku sociālā un darba pielāgošanās.

Sociālā pedagoģija profilaksi uzskata par zinātniski pamatotu un savlaicīgi veiktu darbību, kuras mērķis ir: visu iespējamo (bioloģisko, psiholoģisko, sociālo) apstākļu un nepilngadīgo, kuri ir pakļauti riskam, novēršana; aizsargāt, uzturēt un uzturēt pusaudzim pieņemamu dzīves līmeni un labu veselību; palīdzot pusaudzim pašam sasniegt sabiedrībai nozīmīgus mērķus un atklājot viņa potenciālu, spējas, talantus. Ir arī preventīvo pasākumu saraksts: novēršot, kompensējot, kontrolējot profilaktisko darbu un novēršot apstākļus, kas var izraisīt sociālās novirzes. Šādu darbību efektivitāte būs augsta, ja kopā ar tām tiks iekļauti vairāki komponenti: koncentrēšanās uz iekšējo konfliktu cēloņu novēršanu pusaudzī, kā arī sabiedriskajā un dabiskajā vidē, vienlaikus radot apstākļus, ar kuru palīdzību pusaudzis iegūs nepieciešamo pieredzi individuālu problēmu risināšanai; mācīšanas prasmes, kas veicina mērķu sasniegšanu; novērst problēmu rašanos un risināt esošās, mācīties stratēģijas konfliktu risināšanai.

Parasti likumpārkāpumu novēršanā var nošķirt divas galvenās pieejas, kas vislabākajā veidā un savlaicīgi var izaudzināt cēlu cilvēku no pusaudža - tā ir izglītība un apmācība..

Noziedzīgas uzvedības formas

Noziedzīga rīcība pastāv dažādos veidos, taču visbiežāk un smagāk ir: noziedzība, narkomānija un prostitūcija.

Pētot noziedzību, pētnieki ņem vērā daudzus faktorus, kas ietekmē tā dinamiku. Starp tiem: nodarbošanās, sociālais statuss, izglītības līmenis, personas iesaistīšanās pakāpe sabiedriskajā dzīvē. Noziedzībai ir deklasējošs faktors, tas nozīmē indivīda un sociālās grupas attiecību pavājināšanos vai pilnīgu iznīcināšanu. Tāpat tiek pētīts jautājums par attiecību starp sociālajiem un bioloģiskajiem faktoriem, kas ietekmē personas priekšnoteikumu veidošanos noziedzīgai uzvedībai. Noziedzība vienmēr pastāv un, iespējams, diemžēl sabiedrībā pastāvēs, to nevar izskaust, vismaz ne tagad. Cilvēks ir vai nu dzimis ar gēniem, kuros viņam ir nosliece uz noziegumu izdarīšanu, un tas var attīstīties un izpausties noteiktu faktoru ietekmē, vai arī sabiedrības apstākļi un cilvēka dzīves apstākļi viņu piespiež izdarīt noziegumus. Tāpēc noziedzība ir sava veida cilvēku netikumu atspoguļojums. Iespējams, sabiedrībai ir jāaizmirst par utopiskām idejām, par noziedzības kā sociālās patoloģijas izskaušanu un tās uzturēšanu sociāli pieņemamā līmenī..

Narkomānija ir ļoti briesmīga parādība, jo šī nelaime ir sabojājusi milzīgu skaitu cilvēku dzīvību un katru dienu pļauj jaunus upurus. Narkomānija sabiedrībai nes lielus upurus, un lielākā daļa tās seku smaguma atspoguļojas pašā cilvēkā, viņas dzīves kvalitātē un tuvajos. Cilvēki visu laiku cer, ka viņi atradīs efektīvu veidu, kā tikt galā ar to, un vēl jo vairāk profilaksi.

Socioloģiskie pētījumi parāda rezultātus, kas atspoguļo galvenos narkotiku lietošanas motīvus - tā ir vēlme piedzīvot īpašas sajūtas un slāpes pēc eiforijas. Statistika rāda, ka lielākā daļa iesācēju narkomānu ir jauni cilvēki, pat pusaudži, un viņu augšanas īpatnību, hormonālās sistēmas izmaiņu dēļ viņiem ir neskaidras sajūtas, un, lai nomierinātu niknās jūtas, viņi sāk meklēt dažādus relaksācijas veidus, starp visvairāk populārs - smēķēšana, alkohola un narkotiku atkarība. Nenobriedums, vieglprātība, uzņēmuma ietekme un neuzmanība ir kļuvuši par kritiskiem faktoriem atkarības rašanās procesā. Būtībā narkotiku lietošana jauniešu vidū notiek kādas grupas lokā, dažreiz vienīgais, kas šos cilvēkus vieno, ir narkotikas, nevis citas sabiedriski pieņemamas kopīgas intereses. Daudzi narkomāni lieto narkotikas pārpildītās vietās, piemēram, ielās, kinoteātrī, pludmalē, pagalmā, dažreiz viņi vēlas uzņemt devu tik ļoti, ka viņiem ir vienalga, kur viņi atrodas. Pret narkotiku atkarību var izmantot sociālos, ekonomiskos un kultūras pasākumus, taču vislielākā ietekme ir medicīniskiem, psiholoģiskiem un juridiskiem pasākumiem.

Prostitūcija ir arī likumpārkāpumu forma, taču dažās pasaules valstīs par to tā nerunā, tā tiek pielīdzināta parastajam darbam. Ar prostitūciju saprot dzimumakta procesu ar personu, ar kuru viņi nav precējušies, viņiem nav mīlestības vai līdzjūtības, un par viņiem tiek maksāts. Ir svarīgi nošķirt, ka prostitūcija nav nedz ārlaulības dzimums, nedz savtīgas laulātā attiecības, ja indivīdi jūt līdzi. Prostitūcijas parādīšanās ir saistīta ar darbaspēka sadalījumu, megapilsētu attīstību un monogāmiju. Mūsu sabiedrībā prostitūcijas klātbūtnes fakts slēpās ļoti ilgi, un tik ilga slēpšana un pēc tam atklāšana daudzus cilvēkus noveda pie šausmu stāvokļa. Bet vienmēr tas, kas ir aizliegts, izraisa neveselīgu interesi. No vēstures ir zināms, ka prostitūcijai bija trīs politikas veidi. Aizliegums ir aizliegums, abolicionisms ir skaidrojošs un izglītojošs darbs preventīviem nolūkiem, nepastāvot aizliegumiem un reģistrācijai un regulēšanai, tas ir, reģistrācijai un medicīniskai uzraudzībai. Tad viņi novērtēja visas trīs metodes un nonāca pie secinājuma, ka aizliegumiem nebija nekādas ietekmes, un represijas bija neefektīvas, un ne juridiskais, ne medicīniskais regulējums nevarēja ietekmēt prostitūcijas problēmas izskaušanu..

Pārkāpumu uzvedības piemēri

Pārkāpumu uzvedības piemērus vislabāk raksturo atbilstoši to veidiem.

Noziedzīgas uzvedības veidi: administratīvie pārkāpumi, disciplinārpārkāpumi, noziegumi.

Administratīvie noziegumi izpaužas sīkajā huligānismā - nepieklājīga valoda pārpildītās vietās, aizskaroša attieksme pret citiem, tajā skaitā arī ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citas darbības, kas kalpo, lai izjauktu sabiedrisko kārtību un sirdsmieru..

Nelikumīgas uzvedības piemērs ir alkohola lietošana sabiedriskās vietās, transports un darbības reibuma stāvoklī, kas aizskar pilsoņu godu un grauj sabiedrības morāli. Prostitūcija, pornogrāfijas izplatīšana, ekshibicionisms kā zvērība ietver administratīvo sodu un atbildību saistībā ar likumu par administratīvajiem pārkāpumiem.

Disciplinārsods ir likumpārkāpumu veids, un tas izpaužas kā darba ņēmēja prettiesiska nepildīšana vai nepareiza darba pienākumu pildīšana, kavējumi bez ievērojama iemesla, alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana darba laikā, atnākšana uz darbu alkohola reibumā, drošības noteikumu pārkāpšana. ir atbildīgas par darba tiesībām.

Noziedzība kā visbīstamākais likumpārkāpumu veids izpaužas darbībās, kas rada draudus sabiedrībai. Aizliegts, draudot sodam ar Kriminālkodeksu. Pie šādām darbībām pieder slepkavība, zādzība, nolaupīšana, automašīnu zādzība, terorisms, vandālisms, izvarošana, krāpšana, narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecība. Šie noziegumi, kaut arī ne visi šeit ir uzskaitīti, ir vissmagāk sodāmi saskaņā ar Kriminālkodeksu. Atkarībā no izdarītās darbības smaguma tiek piemēroti dažādi sodi, sākot no sabiedriskā darba un nelieliem naudas sodiem līdz pat brīvības atņemšanai. Un tie attiecas uz personām, kuras sasniegušas sešpadsmit, dažreiz četrpadsmit gadu vecumu. Ja persona, kas izdarījusi zvērību, nav sasniegusi kriminālsodam nepieciešamo vecumu, viņa tiek saukta pie atbildības par izglītojošu tiesu (bargs aizrādījums, nosūtīšana uz specializētu izglītības iestādi, sabiedriskais darbs).

Likumpārkāpumi un noziedzīga rīcība ir visbīstamākā, jo noziedzīgs pusaudzis, kurš izdara noziedzīgas darbības, ir ļoti bīstams. Viņš ir ļoti negatīvs un neuzticīgs sabiedrībai, un likums viņu neaptur, kamēr viņš nav sodīts ar šo likumu..

Delikti var būt civiltiesības: morāla kaitējuma nodarīšana, personas vai organizācijas īpašuma bojāšana, juridiskas vai fiziskas personas reputācijas diskreditēšana. Šādas darbības ir sodāmas ar civiltiesībām.

Dažādi likumpārkāpumu veidi tiek pakļauti sociālajam nosodījumam, un valsts tos arī formalizē tiesību normās, aprakstot pazīmes, kuras raksturo un definē kā apzīmējumu pārkāpumus, par kuriem likumdošanā ir ieviesti dažādi atbildības veidi..

Autors: Praktiskais psihologs N. A. Vedmešs.

Medicīnas un psiholoģiskā centra "PsychoMed" spīkere

Likumpārkāpējs

“Cilvēks ir pilnībā atbildīgs ne tikai par savu rīcību, bet arī par nespēju rīkoties (J. Sartre).
Mūsdienu cilvēka uzvedības pētījums aptver tās raksturojumu kā normatīvu, harmonisku, ideālu un novirzošu.
Normatīvā uzvedība ne vienmēr apmierina cilvēka sociālās cerības.
Norma ir grupas apziņas parādība par uzvedības prasībām, ņemot vērā viņu sociālās lomas, radot optimālus būšanas apstākļus, ar kuriem šīs normas mijiedarbojas un, atspoguļojot, to veido (K. K. Platonovs).
Izšķir šādas normas:
1. Juridiskā;
2. Morāle;
3. Estētiska.
Juridiskās normas tiek formalizētas likumu kopuma formā, un to pārkāpšanas gadījumā ir jāsoda, morāles un estētikas normas netiek tik stingri reglamentētas, un, ja nepieciešams, ir iespējama tikai publiska neuzticība. Pirmajā gadījumā mēs varam teikt, ka persona rīkojas "nevis saskaņā ar likumu", otrajā - "ne cilvēcīgi".
Katrā no tām ir seksuālās uzvedības normas. Tas ir saistīts ar pieaugošo cilvēka seksuālās uzvedības un dzimuma lomu nozīmi, kā arī noviržu un perversiju biežumu cilvēka intīmajā sfērā [c 12-13]..
Normas dominējošais princips - pielāgošanās spēja - rodas no adaptācijas (pielāgošanās spējas) attiecībā uz kaut ko un kādu, tas ir, uz indivīda reālo vidi. Indivīda un realitātes mijiedarbību var attēlot piecos veidos: adaptācija, cīņa (opozīcija), sāpīga opozīcija, atsaukšanās un nezināšana. Stājoties pretī realitātei, indivīds aktīvi cenšas iznīcināt realitāti, kuru ienīst, mainīt to atbilstoši savai attieksmei un vērtībām. Viņš ir pārliecināts, ka visas problēmas, ar kurām viņš saskaras, ir saistītas ar realitātes faktoriem, un vienīgais veids, kā sasniegt savus mērķus, ir cīņa pret realitāti, mēģinājums pārtaisīt realitāti sev vai maksimāli palielināt ieguvumu no uzvedības, kas pārkāpj sabiedrības normas. Tajā pašā laikā reakcija no realitātes puses attiecībā uz šādu indivīdu ir arī opozīcija, izraidīšana vai mēģinājums mainīt indivīdu, pielāgot viņu realitātes prasībām. Konfrontācija ar realitāti notiek noziedzīgā un likumpārkāpēju uzvedībā.
Sāpīgu pretestību realitātei izraisa garīgās patoloģijas pazīmes, psihopatoloģiski traucējumi (īpaši neirotiski), kuros apkārtējā pasaule tiek uztverta kā naidīga, jo subjektīvi sagroza tās uztveri un izpratni. Psihisko slimību simptomi traucē spēju adekvāti novērtēt citu cilvēku rīcības motīvus, kā rezultātā kļūst sarežģīta efektīva mijiedarbība ar apkārtējo vidi. Ja, sastopoties ar realitāti, vesels cilvēks apzināti izvēlas cīņas ar realitāti ceļu, tad ar sāpīgu konfrontāciju garīgi slimā cilvēkā šī mijiedarbības metode ir vienīgā un piespiedu kārtā.
Mijiedarbības veidu ar realitāti bēgšanas no realitātes veidā apzināti vai neapzināti izvēlas cilvēki, kuri realitāti vērtē negatīvi un pretēji, uzskatot, ka nespēj tai pielāgoties. Tās var arī vadīties no nevēlēšanās pielāgoties realitātei, kas "nav pelnījusi pielāgošanos" nepilnību, konservatīvisma, vienveidības, eksistenciālu vērtību apspiešanas vai tieša necilvēcīgas darbības dēļ..
Realitātes ignorēšana izpaužas cilvēka dzīves un darbības autonomijā, kad viņš neņem vērā realitātes prasības un normas, kas pastāv viņa paša šaurajā profesionālajā pasaulē. Šajā gadījumā nav ne sadursmes, ne opozīcijas, ne glābšanās no realitātes. Ikviens pastāv it kā pats par sevi. Šāda veida mijiedarbība ar realitāti notiek diezgan reti, un tā notiek tikai nelielam skaitam augsti apdāvinātu, talantīgu cilvēku ar hiperspēku jebkurā apgabalā..
Harmonisks cilvēks izvēlas pielāgoties realitātei. Tomēr nav iespējams nepārprotami izslēgt no harmonisku personu loka personas, kuras izmanto, piemēram, veidu, kā izvairīties no realitātes. Tas ir saistīts ar faktu, ka realitāte, kā arī indivīds, var būt neharmoniska. Piemēram, brīvprātīgu pielāgošanos autoritārā režīma apstākļiem, tā vērtību nošķiršanu un piemērotas uzvedības izvēli nevar uzskatīt par harmonisku.
Norma koncepcija.
Normas jēdzienu dažādi pētnieki definē dažādos veidos. Bet vis ilustratīvākais piemērs, iespējams, ir normālas personības shēma pēc K. Leonharda domām [7]. Šīs shēmas centrs ir tieksmes kā anatomofizioloģiski priekšnoteikumi spēju attīstībai. Nākamais aplis ir spējas kā personības iezīmes, kas atspoguļo prasmju, zināšanu un prasmju apguves ātrumu. Tad nāk temperaments kā personības iezīme, kas atspoguļo garīgās darbības dinamiku. Tālāk nāk raksturs kā personības iezīme, kas atspoguļo cilvēka attieksmi pret sevi, cilvēkiem un darbu. Un, visbeidzot, uzmanības centrā ir motivācijas sfēra, uzskati, ideāli, pasaules uzskats.
Tādējādi normāls cilvēks attēlā tiek attēlots kā vienāds ritenis, kas vienmērīgi ripo pa dzīves ceļiem. Visas dzīves grūtības šādā cilvēkā ir saistītas ar ārējās situācijas grūtībām, nevis ar sevi.


З - veidojumi
С - spējas
T - temperatūra
X - raksturs
H - virzība

Ar slēptu akcentu ar pareizu audzināšanu tiek koriģētas iezīmes, kas saistītas ar tieksmēm vai spējām. Un saskarsmē akcentācijas pazīmes netiek atklātas, bet pati personība piedzīvo noteiktas grūtības. Kad kompensācijas mehānismi sāk nedarboties, var parādīties akcentācijas pazīmes.

Ar skaidru akcentu personības iezīmes parādās tikai īpašos apstākļos, kad personības "ritenis" saduras ar dārgo dzīvi ar savu ērkšķu.

Ja akcentētas personas dzīve ir nelabvēlīga, tad var rasties pilnīga personības deformācija, kuru ir grūti atšķirt no psihopātijas. Tas ir patoharakteroloģiskas attīstības stāvoklis.

Par psihopātiju mēs varam runāt tad, kad personība pilnībā deformējas tādā mērā, ka tā pārkāpj tās sociālo adaptāciju.

20–30% iedzīvotāju uzvedība sabiedrībā ir kvalificējama kā novirze. Devianti ir uzvedības cilvēki, kuri atkāpjas no vispārpieņemtajām normām, un viņi var būt garīgi slimi un veselīgi. Bieži gadās, ka deviantam nepieciešama psihoterapija, psihokorekcija, psiholoģiskas konsultācijas un psihofarmakoloģisks atbalsts. Delikti (Delict (delictum) ir pārkāpuma nosaukums, kas ietver pienākumu atlīdzināt nodarīto kaitējumu, pat ja par šo darbību netika piemērots kriminālsods) spēj izdarīt ne tikai jauniešus, bet arī pieaugušos un vecus cilvēkus. Svarīgs nav novirzes vecums, bet gan novirzes būtība. Deviantas uzvedības rašanās un veidošanās mehānismi ir nozīmīgi. Pēdējiem ir gan sociālie modeļi, gan specifiskas iezīmes (V.D. Mendelevičs).

.
Deviantā uzvedība (klīniskajā psiholoģijā) (no angļu valodas novirzes - novirze) - darbību vai individuālu darbību sistēma, kas ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām normām (juridisko, ētisko, estētisko) un izpaužas garīgo procesu nelīdzsvarotības, nepareizas adaptācijas, pašrealizācijas procesa pārkāpuma formā vai formā izvairīšanās no morālās un estētiskās kontroles pār savu uzvedību.
Deviantā uzvedība var attīstīties gan pēc psiholoģiskā, gan psihopatoloģiskā mehānisma. Deviantās uzvedības novērtēšanai ir sociālās, psiholoģiskās, psihiatriskās, etnokulturālās, vecuma, dzimuma, profesionālās un fenomenoloģiskās pieejas.Sociālā pamatā ir ideja par cilvēka uzvedības sociālo bīstamību, uzsvars tiek likts uz sociāli noraidītu uzvedības standartu, konfliktu, nonkonformisma noteikšanu. Psiholoģiskajā pieejā tiek ņemta vērā deviantā uzvedība saistībā ar intrapersonālu konfliktu, personības iznīcināšanu un pašiznīcināšanos. Deviantās uzvedības diagnozes būtība ir personības izaugsmes un "personības degradācijas" bloķēšanas fakti. Psihiatriskās pieejas ietvaros deviantā uzvedība tiek uzskatīta par pirmsnosoloģiskiem psihiskiem traucējumiem. Šajā gadījumā ar novirzēm saprot psihopatoloģiskus un uzvedības simptomus vai sindromus, kas nav sasnieguši patoloģisku smagumu. Etnokulturālā pieeja nozīmē, ka novirzes jāskata, izmantojot etnokulturālo uzvedības stereotipu prizmu. Būtiska ir cilvēka etnisko, nacionālo, rasu un konfesionālo īpašību ņemšana vērā. Vecuma pieeja izskata novirzes uzvedību no vecuma īpašību un normu viedokļa. Uzvedība, kas neatbilst vecuma modeļiem un tradīcijām, tiek uzskatīta par novirzi. Dzimumu pieejas pamatā ir ideja par tradicionālo uzvedības stereotipu pastāvēšanu dzimuma lomās. Šajā pieejā deviantā uzvedība tiek uzskatīta par hiper lomu uzvedību un dzimuma stila modeļu apgriešanu. Profesionāla pieeja uzvedības normu un noviržu novērtēšanai balstās uz ideju par profesionālās un korporatīvās uzvedības un tradīciju esamību. Fenomenoloģiskā pieeja būtu jāatzīst par zinātniski pamatotu, kas ļauj ņemt vērā uzskaitīto faktoru un pieeju kompleksu un izmanto fenomenoloģiski psiholoģisko un psihiatrisko diagnostikas paradigmu.
Izšķir šādus deviantās uzvedības veidus, kas atšķiras pēc veidošanās mehānismiem: likumpārkāpums, atkarība, patoharakteroloģiska, psihopatoloģiska. To cilvēku uzvedība, kuru talants viņus ievērojami atšķir no apkārtējiem, var izskatīties novirzījies. Likumpārkāpēju tipam raksturīga apzināta personības pretnostatīšana pastāvošajai realitātei un tas izpaužas nelikumīgā uzvedībā noziegumu un pārkāpumu izdarīšanas veidā, kas padara to par sociālās psiholoģijas izpētes priekšmetu. Atkarība izpaužas kā vēlme aizbēgt no realitātes, mākslīgi mainot garīgo stāvokli, izmantojot psihoaktīvas vielas, vai pievēršot uzmanību noteiktiem darbības veidiem, lai attīstītu intensīvas emocijas. Pārsvarā ir hedonistiskā uzvedības motivācija. Vienuma D. patoharakteroloģiskie un psihopatoloģiskie veidi ir balstīti uz uzvedības un garīgiem traucējumiem un atspoguļo personības un realitātes "sāpīgo konfrontāciju", kas ir sagrozīta saistībā ar garīgo patoloģiju. D. hiperaktivitātes veidu bieži raksturo realitātes nezināšana..
D. lpp. Izpaužas agresīvā vai autoagresīvā formā kā atkarība no psihoaktīvām vielām, ēšanas traucējumiem, seksuāliem traucējumiem, pārvērtētiem psiholoģiskiem un psihopatoloģiskiem vaļaspriekiem (it īpaši pašlaik atkarības no interneta, fanātisma utt. Formā), komunikatīvās novirzēs. (piemēram, autistiska uzvedība), amorāla un amorāla uzvedība, novirzes uzvedības stilā (V.D. Mendelevičs)
Noziedzīga rīcība (lat delictum - pārkāpums, angļu valodas likumpārkāpums - nodarījums, nodarījums) ir indivīda antisociāla nelikumīga rīcība, kas ietverta viņa darbībās (darbībās vai bezdarbībā), kas kaitē gan atsevišķiem pilsoņiem, gan sabiedrībai kopumā. Jēdzienu "likumpārkāpumi" lieto kriminoloģijas, socioloģijas, pedagoģijas, psiholoģijas, sociālās pedagoģijas un citu zināšanu pārstāvji.

Pusaudžu likumpārkāpumi
Īpaša interese par zinātniskiem pētījumiem ir pusaudžu likumpārkāpumi. Jauniešu, kas jaunāki par vecumu, izdarīto noziegumu skaita pieaugums, smagu vardarbīgu noziegumu īpatsvara pieaugums to sastāvā rada draudus sabiedrībai. Pētījums ir veltīts deliktu cēloņiem, apstākļiem, kas veicina to izplatību jauniešu vidē, likumpārkāpēja (likumpārkāpēja) personības iezīmēm, viņa socializācijas specifikai, likumpārkāpēju subkultūrām, likumpārkāpumu novēršanai un novēršanai un vairākām citām problēmām.
Kaitējuma nodarīšana
Likumpārkāpēja nodarīts kaitējums ir saistīts ar personas, tās tiesību un brīvību, īpašuma, juridisko personu tiesību, citu sabiedrības un valsts interešu, kā arī valsts izveidotās tiesiskās kārtības aizskaršanu. Dažādi likumpārkāpumu veidi tiek pakļauti ne tikai sociālam nosodījumam. Valsts tos formalizē tiesiskumā, aprakstot tos raksturojošās pazīmes un nosakot tos kā nodarījumus, par kuriem likumdošanā ir noteikti dažādi atbildības veidi..
Likumpārkāpēja izdarītie akti var būt civiltiesiski nodarīti zaudējumi: nodarīt personai vai organizācijai mantisku kaitējumu, nodarīt morālu kaitējumu indivīdam, diskreditēt personas vai juridiskas personas reputāciju utt. Personas, kuras tās pastrādā, ir pakļautas civiltiesiskajai atbildībai..
Noziedzīga rīcība
Likumpārkāpēji ietver administratīvos pārkāpumus, kas izteikti, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, sīko huligānismu (nežēlīga valoda, neķītra valoda sabiedriskās vietās, pilsoņu aizskaroša aizskaršana un citas līdzīgas darbības, kas pārkāpj sabiedrisko kārtību un pilsoņu mieru). Alkoholisko dzērienu dzeršana uz ielām, stadionos, laukumos, parkos, visu veidu sabiedriskajā transportā un citās sabiedriskās vietās arī tiek uzskatīta par administratīvo pārkāpumu; parādīšanās publiskās vietās dzērumā, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrības morāli; nepilngadīgā nogādāšana vecāku vai citu personu reibuma stāvoklī. Administratīvā atbildība ir saistīta arī ar tādiem pārkāpumiem kā prostitūcija, pornogrāfisku materiālu vai priekšmetu izplatīšana utt., Kuru saraksts likumdošanas aktos par administratīvajiem pārkāpumiem ir diezgan plašs..
Disciplinārpārkāpums kā likumpārkāpumu veids ir nelikumīga, vainīga darbinieka darba pienākumu nepildīšana vai nepareiza izpilde. Disciplinārs pārkāpums (kavējumi bez pamatota iemesla, kavējumi bez pamatota iemesla studentu mācībām, parādīšanās darbā alkohola, narkotisko vai toksisko reibumu stāvoklī, alkohola lietošana, narkotisko vai toksisko vielu lietošana darba vietā un darba laikā, darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana utt..) paredz disciplināru atbildību, kas paredzēta darba likumdošanā.
Īpašu sociālo bīstamību šāda veida likumpārkāpumu rīcība rada kā noziegumu. Noziegumi ir tikai tās sociāli bīstamās darbības, kuras paredz krimināllikums un kuras ir aizliegtas, draudot sodam. Tie ietver zādzības un slepkavības, automašīnu zādzības un vandālismu (struktūru apgānīšana un īpašuma bojāšana), terorismu un izvarošanu, krāpšanu un nelegālu narkotiku un psihotropo vielu tirdzniecību. Šie un daudzi citi noziegumi paredz smagākos valsts piespiešanas pasākumus - sodu un citus kriminālatbildības pasākumus (sabiedriskais darbs, naudas sods, arests, ieslodzījums utt.), Kas tiek piemēroti personām, kuras sasniegušas kriminālatbildības vecumu: 16 gadus, un par dažiem noziegumiem - 14 gadus vecs. To personu izdarīšana, kuras par noziegumiem atzīst personas, kuras nav sasniegušas kriminālatbildību, ietver ietekmes pasākumu piemērošanu, kam ir izglītojošs raksturs (rājiens vai bargs rājiens, ievietošana speciālā izglītības iestādē utt.).

Dažreiz likumpārkāpumu uzvedība tiek sajaukta ar novirzes uzvedību. Patiesībā šie jēdzieni nav vienādi. Tie ir saistīti viens ar otru kā suga un ģints, daļa un veselums. Visa likumpārkāpumu izturēšanās ir novirzoša, taču ne visu novirzošo rīcību var attiecināt uz likumpārkāpumu. Deviantas uzvedības atzīšana par likumpārkāpumu vienmēr ir saistīta ar valsts rīcību tās struktūru personā, kuras ir pilnvarotas pieņemt tiesību normas, kas šo vai citu darbību nostiprina likumdošanā. Valsts nododot likumpārkāpumu uzvedību to darbību kategorijai, kas nav nodarījumi, tas noved pie tā, ka viņi pāriet uz deviantiskas, sociāli neitrālas vai pat sociāli apstiprinātas uzvedības kategoriju [Wikipedia].
Psiholoģiskajā enciklopēdijā ir rakstīts: “Novirzes izpēte balstās uz diviem dažādiem viedokļiem. Pirmais novirzi uzskata par neparastu, tomēr noturīgu novirzi no statiskajām normām. Citiem vārdiem sakot, deviants tiek uzskatīts par stabilu darbības veidu, uzvedību vai domāšanu, kas nav raksturīga vispārējai populācijai..
Vēl viena kopēja nostāja ir tāda, ka novirze tiek definēta ar atsevišķiem kritiskiem notikumiem. Neparastas un ļoti aktīvas uzvedības gadījumi, ko raksturo neprāts un vardarbība, ilustrē šo viedokli. Novirzes uzskatīšana par kritisku notikumu ir devianta juridisko definīciju pamatā.
Deviance bija personības teorijas, klīniskās un sociālās psiholoģijas daudzu svarīgu aspektu galvenais saturs [166. c.].


1. Likumpārkāpuma jēdzieni.

1.1. Likumpārkāpēja jēdziena precizēšana.

M.I. Enikejevs grāmatā “Enciklopēdija. Vispārējā un sociālā psiholoģija "raksta:" Likumpārkāpums (no latīņu valodas delinquere - pārkāpums, pārkāpums), pusaudža patoharakteroloģiskās reakcijas sindroms, kas izpaužas sistemātiskā nelielu pārkāpumu izdarīšanā, kas nesasniedz noziegumu pakāpi "[M.I. Enikejeva enciklopēdija. Vispārējā un sociālā psiholoģija. M. 2002.
6, 82. lpp.].

VA Žmurovs savā grāmatā “Lielā psihiatrisko terminu skaidrojošā vārdnīca” rakstīja: “Likumpārkāpums (lat. Delinquentia - pārkāpums, pārkāpums) ir nepilngadīgs, nevis krimināli sodāms pusaudžu nodarījums ar patoharakteroloģiskām reakcijām un attīstību (Bennet, 1960). Tās galvenie cēloņi ir individuāla patoloģija un patogēni ģimenes modeļi [c.143].

R. Carson, J. Butcher, S. Mineka savā grāmatā “Nenormālā psiholoģija” rakstīja: “Viena no satraucošākajām un aktuālākajām bērnu un pusaudžu problēmām ir likumpārkāpumi. Tas ietver kaitējuma nodarīšanu īpašumam, vardarbīgu rīcību pret citiem, dažādas uzvedības formas, kas ir pretrunā ar citu vajadzībām un pārkāpj viņu tiesības, kā arī sabiedrībā pieņemto likumu neievērošanu. Saskaņā ar DSM-4 likumpārkāpumi nav slimība. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un ir izdarījuši noziegumu, netiek uzskatīti par likumpārkāpējiem, jo ​​tiek uzskatīti par pārāk jauniem, lai saprastu savas darbības jēgu un sekas. Lielāko daļu nepilngadīgo noziegumu veic jauni vīrieši, tomēr meiteņu vidū pieaug noziedzības līmenis. Sieviešu likumpārkāpumus parasti izsaka narkotiku lietošana, seksuāla vardarbība un bēgšana no mājām. Turklāt pēdējā gada laikā ir ievērojami pieaudzis tādu īpašuma noziegumu kā zādzības līmenis. Pārkāpumu uzvedības izplatība un smagums ir neproporcionāli augsts zemākas klases pusaudžiem (starp sociāli mazaizsargātajiem).
Tikai neliela "neatlaidīgu" likumpārkāpēju grupa no opozicionālas deviantas uzvedības kļūst par uzvedības traucējumiem un pēc tam par pieaugušo asociālu personību; lielākā daļa cilvēku, kuri pusaudža gados izdara likumpārkāpumu, neizrāda šo tendenci (Moffitt, 1993a). [s.940-].
Un tajā pašā vietā: "Mūsu izpratne par nenormālu uzvedību sastāv no cilvēku iespaidiem ar novirzes uzvedību un viņu uzvedības patoloģiju pakāpes. Nenormālā uzvedībā ir daudz neizskaidrojama. Vārds" nenormāls "nozīmē novirzi no kādas normas un kaut ko nevēlamu, tas ir, pretrunā ar sabiedrības interesēm Jebkurā mēģinājumā noteikt šīs anomālijas zonas robežas daudzi zinātnieki to apvieno ar cilvēku medicīniskām problēmām. Ja uzvedības, psiholoģiskās vai bioloģiskās disfunkcijas izpausme ir saistīta ar ciešanām, invaliditāti, ievērojamu nāves risku, sāpēm, faktisku brīvības zaudēšanu, tad to var kvalificēt kā psihiskus traucējumus (DSM-4). Visu cilvēku uzvedību var iedalīt veselīgas un neveselīgas kategorijās. Bet psihiskajos traucējumos neietilpst patoloģiskas uzvedības pazīmes deviantā uzvedībā (piemēram, politiskā, reliģiskā vai seksuālā), konfliktos un cilvēka stulbums starp indivīdu un sabiedrību.
Agresīvas vai vardarbīgas darbības var attiecināt uz nepareizu rīcību (likumpārkāpumiem). Daudzi pētnieki ir izpētījuši pārkāpumu cēloņus un identificējuši galvenos faktorus:
* Ģenētiskie faktori. Ir vairāki fakti, kas norāda uz iedzimtības iespējamību noziedzībā (Schulsinger, 1980).
Smadzeņu bojājumi dažkārt noved pie kontroles pavājināšanās un vardarbīgas uzvedības uzliesmojumiem. Šie pusaudži bieži ir hiperaktīvi, impulsīvi un emocionāli nestabili..
* Psiholoģiski traucējumi. Ilgstoša emocionāla trauma un apjukums var izraisīt vardarbīgus uzliesmojumus.
* Asociālās pazīmes. šādi pusaudži ir impulsīvi, nenormāli, atriebīgi, bez sirdsapziņas pārmetumu un vainas izjūtas, nespējot nodibināt un uzturēt ciešas starppersonu saites un nevar mācīties no savas pieredzes. Tā kā viņiem trūkst realitātes izjūtas un ētiskas kontroles, viņi mirkļa ietekmē bieži iesaistās acīmredzami bezjēdzīgās, neplānotās darbībās. Viņi var nozagt nelielu naudas summu, kas viņiem nav vajadzīga, nozagt automašīnu, nobraukt dažus kvartālus un atstāt to. Dažos gadījumos viņi veic impulsīvas vardarbības darbības nevis personiska labuma gūšanai, bet gan aizvainojuma pret pasauli rezultātā, tādējādi paužot naidīguma izjūtu pret to. Būtībā šīs personas nav socializētas..
* Narkomānija. Daudzi likumpārkāpumi, īpaši zādzības, prostitūcija un uzbrukumi, ir tieši saistīti ar alkohola un narkotiku lietošanu (Leukefelod et., Al., 1998).
* Patogēnie ģimenes modeļi kā likumpārkāpumu cēlonis.
Vecāku neesamība vai ģimenes konflikts. Likumpārkāpumus biežāk novēro jaunieši no ģimenēm, kurās vecāki dzīvo atsevišķi vai ir šķīrušies. Vecāku prombūtne bērnam var atšķirīgi ietekmēt. Tieši disharmonija un konflikti starp vecākiem stabilas ģimenes dzīves vietā var kļūt par nozīmīgu iemeslu likumpārkāpumu attīstībai..
-Vecāku noraidījums un disciplīnas trūkums. Daudzos gadījumos viens vai abi vecāki noraida bērnu. Kad tēvs ir noraidošais vecāks, zēnam ir grūti identificēties ar viņu un izmantot viņu kā paraugu savai attīstībai. Ja tēvs noraida dēlu un izmanto fiziskas soda metodes, lai uzturētu disciplīnu. Jaunietis kļūst neadekvāti socializēts ar iekšējas kontroles trūkumu. Šādu abu vecāku rīcību bērnā var saistīt ar agresiju, melošanu, zādzību, bēgšanu no mājām un plašu citu problēmu klāstu..
- Vecāku asociālā uzvedība: alkoholisms, cietsirdība, kopīga attieksme, nespēja nodrošināt ģimeni, regulāra, nepamatota prombūtne no mājām un citas pazīmes, kas tēvu vai māti pārvērš par nepiemērotu un nepieņemamu uzvedības modeli, bieži tiek atklāti likumpārkāpēju vecākiem (Bandura, 1973).
- Ģimenes attiecības. likumpārkāpumu attīstību bērniem var ietekmēt vecāku ekstrrafamiliālās savstarpējās attiecības. Wahler (1980) atklāja, ka bērnu uzvedība ir apgriezti proporcionāla vecāku draudzības skaitam ārpus mājas. Ir noskaidrots, ka mātes, kuras ir pensijā vai kurām ir negatīvas attiecības ar sabiedrību, visticamāk kontrolē un uzrauga savus bērnus nekā vecāki, kuriem ir bijusi daudz draudzības ārpus ģimenes..
* Nevēlamas attiecības ar vienaudžiem. Likumpārkāpums parasti ietver pieredzes apmaiņu. Tika konstatēts (Haney & Gold, 1973), ka aptuveni divas trešdaļas likumpārkāpumu tika izdarītas ar vēl viena vai divu cilvēku palīdzību, bet atlikušajā trešdaļā nodarījumu bija iesaistīti 3-4 dalībnieki. Parasti likumpārkāpējs un viņa pavadonis (-i) bija viena dzimuma. Jāatzīmē, ka meitenēm, veicot likumpārkāpumus, biežāk nekā zēniem ir pastāvīgs draugs vai pavadonis..
Likumpārkāpumu var radīt un uzturēt sociālais fons. Šeit atslēga ir ciešai atsvešināšanās un dumpja mijiedarbībai, sociālajam noraidījumam un psiholoģiskajam atbalstam, kas rodas, piedaloties likumpārkāpēju bandā. Pievienošanās bandai ir daudz iemeslu, taču lielākā daļa dalībnieku jūtas neadekvāti, jūtas sabiedrības noraidīti. dalība bandā ļauj iegūt piederības sajūtu un veidu, kā iegūt noteiktu statusu, apstiprinājumu no vides. Tas ir arī līdzeklis laupīšanas izdarīšanai, lai iegūtu materiālus labumus un citas nelikumīgas darbības, kuras nevar veiksmīgi veikt vienatnē "[940.-945. Lpp.].


Riska grupu bērnu uzvedības novirzes veicina viņu iekļaušanos likumpārkāpumu un noziedzīgas uzvedības grupās, kas ievērojami pasliktinājās postpadomju telpā un nostādīja valsti nolaidības un bezpajumtniecības fakta priekšā..

Socioloģija, psiholoģija, antropoloģija un likumpārkāpumu kriminoloģija aktīvi attīstās ārzemēs un Krievijā. Zināmas grūtības rodas tāpēc, ka lielākā daļa zinātniskās literatūras par socioloģiju, kriminoloģiju, antropoloģiju un likumpārkāpumu psiholoģiju tiek publicēta angļu, vācu un franču valodā.
Saskaņā ar Yu.A. Kleyberg: "kopā ar terminu" likumpārkāpumu uzvedība "pētnieki tiek izmantoti kā" nepareizas uzvedības "," asociālas uzvedības "," antisociālas uzvedības "," neatbilstošas ​​uzvedības "," destruktīvas uzvedības "," akcentētas uzvedības "sinonīmi “Agresīva uzvedība”, “konfliktu uzvedība”, “nenormāla uzvedība”, “negatīva uzvedība”, “deviantiska uzvedība”, “slikta uzvedība”, kas jāņem vērā, pētot likumpārkāpēju [Yu.A. Kleiburga. Deviantās uzvedības psiholoģija. Radošais centrs. Sfēra. M.2001.
8. lpp. 7].


Vebstera vārdnīcā (1963) likumpārkāpums ir definēts kā "nodarījums" vai kā "psiholoģiska tieksme uz likumpārkāpumu, imunitāte pret sodu". Papildus sīkām zādzībām, krāpšanām, automašīnu zādzībām, klaiņošanai, huligānismam, likumpārkāpumiem, piemēram, viltībai, kavējumiem, pugnaciousness, ārkārtīgai nepaklausībai, naidīgumam pret vecākiem un skolotājiem, cietsirdībai pret jaunākiem bērniem un dzīvniekiem, bezkaunībai un nežēlīgai valodai (žargona lietošana un neķītri izteicieni). [43, 154. – 156. lpp.].

Likumpārkāpums ir tīša darbība (tādā nozīmē, ka tā nenotiek nejauši) juridisku, morālu, politisku, estētisku un reliģisku normu pārkāpums bez jebkāda pamata vai attaisnojošiem apstākļiem.

Likumpārkāpums cilvēkus aizrauj un intriģē. Dažreiz tas mūs pamudina, dažreiz tas atgrūž, dažreiz tas pamudina un atgrūž vienlaikus. Tas var būt smieklīgi, piemēram, kad mēs no ikdienas prakses uzzinām par neticamiem vai kurioziem gadījumiem, kas nevienam nerada būtisku kaitējumu. Likumpārkāpumi var būt biedējoši, ja iedomājamies, kas ar upuri notiek ar mums. Tas var izraisīt arī dusmas, ja tuvinieks kļūst par huligāna upuri..

Noziedzīga uzvedība veidojas agrā bērnībā. Pieredzes asimilācija sākas agrā bērnībā un notiek neviļus. Kopumā ļoti agresīvu, nemierīgu bērnu sociālo un starppersonu prasmju attīstības līmenis ir zem vidējā līmeņa. Tie bērni, kuri pusaudža gados un agrā pieaugušā vecumā kļūst par likumpārkāpējiem, skolā no pirmās klases izturas slikti, lielākā daļa skolas testu tiek veikti līmenī, kas ir zemāks par vidējo. Atrada būtisku korelāciju starp zemām atzīmēm, sliktu vārdu krājumu un primitīvu pamatojumu ar likumpārkāpumiem vēlāk dzīvē.

Cits agrīns likumpārkāpumu priekšvēstnesis ir bērnu zādzība, kavējumi, melošana, bēgšana no mājām, mācīšanās problēmas, neiroloģiski traucējumi (nemiers, uzmanības deficīts, hiperaktivitāte). Visā bērnības periodā "nelabojami likumpārkāpēji" katrā savas attīstības posmā palaiž garām iespēju iemācīties un praktizēt noteiktas sociālas un komunikācijas prasmes. Turklāt nelabvēlīga mājas vide, nepietiekama skolas izglītība un bīstama vide ir faktori, kas veicina topošā dzīvesveida un antisociālās uzvedības modeļu nostiprināšanos..

Neskatoties uz pastāvīgi lielo interesi par pārkāpumiem un pārkāpumiem, vienmēr ir bijis grūti saprast, kāpēc viņi tiek izdarīti un kas jādara, lai tos novērstu..

Lielākā daļa "likumpārkāpēju" ir cilvēki, kuri pusaudža gados sāk veikt nelikumīgas darbības un apstājas apmēram pēc astoņpadsmit gadiem. Mofits šo likumpārkāpēju kategoriju dēvē par likumpārkāpēju jaunatni (JJ). Viņu agrīna attīstība parasti notiek bez komplikācijām, kas saistītas ar vecāku nelabvēlīgajiem apstākļiem un antisociālo uzvedību, kas raksturīgi tā saukto “dzīves noziedznieku” kategorijai. "Nelabojami noziedznieki" (IR).

Likumpārkāpējs, kurš pieder PJ kategorijai, kā pusaudzis dod priekšroku tādiem likumpārkāpumiem, kas simbolizē pieaugušo privilēģiju ieviešanu un ļauj demonstrēt neatkarību no vecāku kontroles. Piemēri ietver vandālismu, narkotiku un alkohola pārkāpumus, zādzības un statusa pārkāpumus, piemēram, aizbēgšanu un kavējumu skolā..

Nespēja novērst pārkāpumus un pārkāpumus daļēji ir saistīta ar grūtībām izprast likumpārkāpumu kā sarežģītu parādību..

1.2. Ieskats cilvēka dabā deliktu teorijās (pārkāpumi, grēki).

Pirmie mēģinājumi izskaidrot (deviņpadsmitā gadsimta 70. gadi) noziegumus un pārkāpumus galvenokārt bija bioloģiski: franču antropologs Broca (noziedznieku galvaskausa un smadzeņu struktūra atšķiras no likumpaklausīgajiem iedzīvotājiem), itāļu kriminologs Cesare Lobroso (daži cilvēki ir dzimuši ar kriminālo tieksmi, viņi pieder pie primitīvāks cilvēka tips), Šeldons 1940. gados (3 personas fiziskie veidi, no kuriem muskuļu aktīvais tips, visticamāk, ir iesaistīts bandu darbībās), vēlāk tika mēģināts saistīt likumpārkāpumus ar noteiktu hromosomu kopumu ģenētiskajā kodā (XXY y kopa vīrieši). Tomēr visi šie paskaidrojumi izrādījās pretrunīgi..

Entonijs Gidenss uzskata, ka apmierinošam likumpārkāpumu cēloņa skaidrojumam jābūt socioloģiskam, jo ​​pārkāpumi ir saistīti ar sabiedrības sociālajām institūcijām. Mūsdienu sabiedrībā ir daudz subkultūru, un to norma ne vienmēr tiek uzskatīta par likumpārkāpēju. Piemēram, kāds jauniešu bandas dalībnieks var būt pakļauts spēcīgam spiedienam, lai “pierādītu sevi”, nozogot automašīnu. Turklāt sabiedrībā pastāv lielas atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem, un šīs atšķirības lielā mērā ietekmē dažādu grupu iespējas. Nav pārsteidzoši, ka tādus noziegumus kā kabatzagļi lielākoties izdara nabadzīgākie. Citus likumpārkāpumu veidus - izšķērdēšanu, birokrātiju, ienākumu slēpšanu vai nodokļu nemaksāšanu pēc definīcijas veic cilvēki ar pietiekamu bagātību [18].

Ervīns H. Suterlends saistīja likumpārkāpumus ar diferencētu asociāciju. Sabiedrībā, kurā ir daudz subkultūru, dažas sociālās kopienas veicina nelegālas darbības, bet citas to nedara. Indivīds kļūst par likumpārkāpēju vai likumpārkāpēju, apvienojoties ar tiem cilvēkiem, kuri ir kriminālu normu nesēji. Pēc Ervina H. Suterlanda teiktā, likumpārkāpumu uzvedība tiek apgūta galvenokārt pamatgrupās - it īpaši vienaudžu grupās. Šī teorija ir pilnīgi atšķirīga no viedokļa, ka likumpārkāpēji un visi pārējie atšķiras pēc psiholoģiskajām īpašībām. Šī teorija uzskata, ka likumpārkāpumi un noziedzīgas darbības ir jāapgūst tāpat kā likumpaklausīgas, un tās ir vērstas uz tām pašām vajadzībām un vērtībām. Birokrāti un zagļi mēģina "nopelnīt naudu" tāpat kā cilvēki, kas nodarbojas ar parastām darbībām, bet tam izvēlas nelegālus līdzekļus.

Roberts K. Mertons, saistot noziedzību un noziedzību, izriet arī no likumpārkāpēja un noziedznieka normāluma atzīšanas. Mertons balstījās uz E. Durkheima (1858-1917) piedāvāto anomijas jēdzienu un izveidoja noviržu teoriju. Durkheims izstrādāja anomijas jēdzienu saistībā ar tēzi, ka mūsdienu sabiedrībā tradicionālie standarti un normas tiek iznīcināti, tos neaizstājot ar jauniem. Anomija rodas, ja noteiktās sociālās dzīves jomās nav skaidru uzvedības standartu. Šādos apstākļos cilvēki piedzīvo trauksmi, bailes no nenoteiktības, tāpēc anomija var kļūt par vienu no sociālajiem faktoriem, kas ietekmē noslieci uz pašnāvību. Mertons pārveidoja anomijas jēdzienu, lai apzīmētu spriedzi, kas rodas indivīda uzvedībā situācijā, kad pieņemtās normas nonāk pretrunā ar sociālo realitāti. Tātad sabiedrībā vispārpieņemtas vērtības orientē cilvēku uz virzību uz priekšu, uz "naudas pelnīšanu", ti. materiālajiem panākumiem. Tiek uzskatīts, ka pašdisciplīna un intensīvs darbs ir līdzeklis šī mērķa sasniegšanai. Saskaņā ar šīm vadlīnijām cilvēkiem, kuri strādā patiešām smagi, vajadzētu būt veiksmīgiem neatkarīgi no viņu sākuma stāvokļa dzīvē. Patiesībā tas tā nav, jo lielākajai daļai sākotnēji nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku izaugsmes izredzes ir ierobežotas. Tie, kuriem “izdodas”, saskaroties ar pārliecību par savu acīmredzamo nespēju sasniegt materiālus panākumus. Šādā situācijā ir liels kārdinājums “virzīties uz priekšu” ar jebkādiem, legāliem vai nelikumīgiem līdzekļiem. Mertons identificē piecas iespējamās reakcijas uz paaugstinājumu, kas izriet no neatbilstības starp sabiedrībā apstiprinātām vērtībām un ierobežotiem līdzekļiem to sasniegšanai. "Konformisti" ievēro vispārpieņemtas vērtības un noteiktus līdzekļus to realizēšanai neatkarīgi no tā, vai tās ir veiksmīgas vai nē (vienīgais nediantīvās uzvedības veids). Lielākā daļa iedzīvotāju ietilpst šajā kategorijā. “Inovatori” ir tie, kas turpina ievērot sabiedrībā pieņemtas vērtības, bet sociālajiem sasniegumiem izmanto nelegālus vai nelikumīgus līdzekļus. Šāda veida reakcija ir raksturīga noziedzniekiem, kuri savu labklājību ir sasnieguši ar nelikumīgām darbībām. "Rituālisms" ir raksturīgs tiem, kas turpina ievērot pieņemtos standartus, kaut arī viņu darbību vadošo vērtību jēgas izjūta jau ir zaudēta. Noteikumi tiek izpildīti viņu pašu dēļ, bez mērķa, it kā pret viņu gribu. Rituālisti parasti ir cilvēki, kuri sevi velta garlaicīgam un neinteresantam darbam, bez perspektīvām un mazas atlīdzības. Neatkarīgu pašpārvaldes komūnu locekļu piemēri. Visbeidzot, "nemiernieki" noraida esošās vērtības un normatīvos līdzekļus, bet aktīvi vēlas apliecināt jaunas vērtības un pārveidot sociālo sistēmu. Šajā kategorijā ietilpst radikālu politisko grupu locekļi. [18].

Alberts Koens uzskata, ka likumpārkāpumi ir visvairāk izplatīti zemāko klašu jauniešu vidū, jo viņiem ir vismazāk iespēju sasniegt tradicionālos panākumus. Tā kā sabiedrība viņus atstāj novārtā, viņi cenšas iegūt pašcieņu, izveidojot likumpārkāpēju subkultūru. Tajā “tikumi ir tās īpašības, kuras viņiem piemīt; uzvedību, uz kuru viņi spēj ”(Cohen, 1971; 66. lpp.). ja jums ir bail uz ielas, tas ir mazs nopelns visas sabiedrības mērogā, taču vietējā teritorijā šāda slava var apmierināt jaunieša vēlmi "būt cienīgai figūrai".

Valters Millers (1970;) piebilst, ka likumpārkāpēju subkultūras atšķiras:

problemātiski jautājumi, kas rodas no biežiem konfliktiem ar skolotājiem un policiju;
stingrība, jo fiziskie parametri un spēks tiek vērtēti galvenokārt, īpaši vīriešu vidū;
veiklība - spēja gūt panākumus uz ielas, pārspēt citus vai "mest" un izvairīties no tā paša attiecībā pret sevi;
uztraukuma nepieciešamība - saviļņojumu, riska un briesmu meklēšana;
fatālisms - sajūta, ka cilvēki nav paši savas dzīves saimnieki;
tieksme pēc brīvības, kas bieži izpaužas kā naidīgums pret autoritātēm.

Elana Andersone (1994) skaidro, ka lielākajai daļai cilvēku, kas dzīvo nabadzīgos pilsētu rajonos, ir tradicionālas (“pienācīgas”) vērtības. Tomēr daži jaunieši, saskaroties ar vietējiem noziegumiem un vardarbību, policijas naidīgumu un dažkārt pat vecāku nolaidību, pieņem “ielas kodu”. Cenšoties parādīt, ka viņš spēj parūpēties par sevi un tāpēc izdzīvot uz ielas, jauneklis izliek muskuļus, parādot gatavību pretoties jebkādiem draudiem. Saskaņā ar šādu kodeksu viņam pat labāk iet bojā kāda cita rokā, nekā būt citu nicinājuma objektam. Dažiem izdodas izvairīties no briesmām, taču risks, ka dienas beigsies cietumā - vai vēl ļaunāk - šiem atstumtajiem jauniešiem joprojām ir ļoti augsts..

Jekaterina Filatova (1994) savā grāmatā "Socionika tev" raksta: "Slāpes pēc izklaidēm, jautriem, riskantiem piedzīvojumiem arvien vairāk parādās priekšplānā un liek akcentētam pusaudzim atstāt novārtā darbu un mācības, alkoholismu, seksuālu pārmērību un likumpārkāpumus - tas viss galu galā ir kā rezultātā var izraisīt asociālu dzīvesveidu. Ģimenei šeit var būt izšķiroša loma. Neliela kontrole un diktāts, pat ar disfunkcionālām ģimenes attiecībām, novārtā atstāšana var kalpot par impulsu hipertimiski nestabilas psihopātijas versijas attīstībai ”[40, 209. lpp.]

Durkheima nopelns ir fakts, ka viņš norādīja uz novirzes (likumpārkāpuma) funkcijām: “Noziedzība ir normāla parādība, jo sabiedrība bez nozieguma ir absolūti neiespējama” [48]. Tomēr dati rāda, ka sabiedrības ne vienmēr vienbalsīgi reaģē uz noziedzību, nepareizu rīcību un grēkiem; gadās, ka bailes no viņiem liek cilvēkiem pamest sabiedrisko dzīvi (Ellison, 2000).

Mertona stresa teorija tika kritizēta par to, ka tā daudz labāk izskaidro noteiktus likumpārkāpumu veidus (piemēram, zādzības) nekā citi (teiksim, noziegumi kaislības stāvoklī vai izdarīti garīgu slimību dēļ). Arī pretēji stresa teorijai ne visi meklē laimi bagātībā..

Clourd un Oulin, Cohen, Miller un Anderson galveno argumentu - ka likumpārkāpumi atspoguļo iespēju struktūru sabiedrībā - apstiprina turpmākie pētījumi (sal.: Allan & Steffensmeier, 1989, Uggen, 1999). Tomēr šīs teorijas ir kļūdainas, jo visi cilvēki, apspriežot pareizo un nepareizo, ievēro vienus un tos pašus kultūras standartus. Ja mēs uzskatīsim par likumpārkāpējiem ne tikai ielu zādzības, bet arī krāpšanos biržā, tad turīgāki cilvēki iekritīs likumpārkāpējos [47]..

Jebkura likumpārkāpuma teorija balstās uz noteiktu cilvēka uzvedības modeli. Trīs no tām var identificēt kā galvenās. Tie, kas ievēro konformisma teoriju, uzskata, ka katrs cilvēks sākotnēji ir konformists un cenšas rīkoties “pareizi”. Šis pieņēmums lielā mērā ir psiholoģisko teoriju pamatā. Cilvēki būtībā ir "labi" un cenšas dzīvē realizēt visas viņiem raksturīgās iespējas.

Saskaņā ar citu modeli - nonkonformistu - cilvēks pēc savas būtības ir nedisciplinēta būtne, un, ja šajā sabiedrībā nav pieņemti ierobežojumi un noteikumi, viņš viegli neievērotu sociālās vienošanās un bez izšķirības izdarītu noziegumus. Šī viedokļa atbalstītāji uzskata, ka cilvēks būtībā ir "nelikumīgs", un, ja viņam ļaus darīt to, ko viņš vēlas, tas parādīs tendenci uz likumpārkāpumiem.

Trešais viedoklis ir mācīšanās teorija, saskaņā ar kuru cilvēks no dzimšanas ir neitrāls (nav tendēts ne uz konformismu, ne likumpārkāpumiem). Šīs teorijas cenšas pierādīt, ka praktiski visas cilvēka uzvedības formas, uzskatus un tieksmes viņš asimilē no sociālās vides mācīšanās procesā (izmantojot sociālo mijiedarbību ar citiem cilvēkiem)..

1.3. Noziedzīgas uzvedības klasifikācija.

Lai atklātu noziedzības kā formas būtību, izšķir šādus veidus:

juridisks - tiesību normu un uzvedības robežu, kā arī kontroles un sankciju pārkāpšana ar valsts spēku un varu;
morāls - morāles normu pārkāpums, darbojas caur cilvēka iekšējiem psiholoģiskajiem mehānismiem (sirdsapziņa, taisnīgums, gods);
estētiskais - estētisko normu pārkāpums, cilvēka priekšstats par skaisto un neglīto ikdienas dzīvē, dabā, mākslā utt. (cilvēkam var būt iekšēja neapmierinātība);
reliģisks (pats senākais) - baušļu pārkāpums, darbojas caur morāla pienākuma izjūtu un vienlaikus ar Dieva draudiem;
sociāls - legalizētās iestādes, kārtības, ēkas pārkāpums;

politisks - attiecību pārkāpums starp partijām, valstīm, politiskās dzīves subjektiem [49].

Kurts Bartols nepilngadīgo noziedzību definē kā

plašs darbību klāsts, kas veikts, pārkāpjot likumu vai sociālās normas. Turklāt viņš uzskata likumpārkāpumu dažādās zinātnes jomās: socioloģijā, medicīnas psiholoģijā un jurisprudencē. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka pietiek ar vienkāršu juridisku definīciju: nepilngadīgā noziedzība ir rīcība, kas pārkāpj kriminālkodeksu, un ko izdarījusi persona, kas nav sasniegusi pilngadību.... likumpārkāpuma sociālās un psiholoģiskās definīcijas var lielā mērā pārklāties, un abas var pārklāties ar juridiskām definīcijām. Sociālā noziedzība ietver dažādas nepilngadīgo darbības, kuras tiek uzskatītas par nepieņemamām: agresīva uzvedība, kavējumi, sīka zādzība, vandālisms vai narkotiku lietošana. Šādas darbības var iesaistīt policiju vai ne.... Pārkāpumu psiholoģiskās definīcijas ietver uzvedības traucējumus un antisociālu uzvedību. Uzvedības traucējumi ir diagnosticējošs termins, ko lieto, lai aprakstītu visu uzvedības modeļu klasi, kurai raksturīga pierasta nepareiza rīcība - zādzība, ļaunprātīga dedzināšana, mājas atstāšana, prombūtne, vandālisms, cīņas, dzīvnieku un cilvēku nežēlība un parastā melošana.... Parasti likumpārkāpēju izdarītās nelikumīgās darbības iedala piecās galvenajās kategorijās.

Nelikumīgas darbības pret cilvēkiem.
Nelikumīgas darbības pret īpašumu.
Narkotiku noziegumi (kā arī noziegumi un grēki *).
Statusa pārkāpumi.

Likumpārkāpumi... ir darbības, kuras var izdarīt tikai pusaudži... sākot no tādiem disciplinārpārkāpumiem kā aizlieguma uzturēšanās naktī uz ielas pārtraukšana, bēgšana no mājām un stundu izlaišana skolā līdz pārkāpumiem, kas tiek interpretēti ļoti subjektīvi - nepaklausība un nepaklausība. (42, 35. – 38. Lpp.)

E. Kornilova u.c. Ņemiet vērā, ka likumpārkāpumu uzvedība izceļas ar tās asociālo orientāciju, neatlaidību un stereotipiskajām darbībām, kuras var kvalificēt kā "pirms noziedzības", bet vēl neuzliek pusaudža kriminālatbildību. Pusaudžiem, kuri izdara nepareizu rīcību, ne vienmēr ir raksturīga pastāvīga likumpārkāpumu uzvedība (sekundārā likumpārkāpums). Tāpēc likumpārkāpumu riska grupā parasti ietilpst tie gadījumi, kad līdz ar pārkāpumu izdarīšanu tiek noteikta "uzvedības traucējumu" diagnoze. Viņi arī izšķir divus uzvedības traucējumu apakšveidus. Tā ir opozicionāla izaicinoša uzvedība (opozīcijas protests jeb ODP) un pati uzvedības traucējumi (RB).

Amerikāņu pētījumos T. Ahenbaha darbos tika identificētas divas uzvedības problēmu dimensijas, pirmā atbilst DSM-IV AIS, bet ietver arī vieglu agresīvu izturēšanos (iebiedēšana, iebiedēšana, pugnaciousness) - nesagraujoša, otrā atbilst agresīvai uzvedībai - destruktīva.

Apsveriet šo tabulu:

Uzvedības problēmu izmaiņas atbilstoši faktoru analīzes rezultātiem


Uzvedības problēmu maiņa, balstoties uz iepriekšējo faktoru analīžu metaanalīzi


Opozicionāls (atklāts - nav postošs)